Gweithio gyda"n gilydd i ddiogelu plant
Read Online
Share

Gweithio gyda"n gilydd i ddiogelu plant canllaw i weithio"n rhyngasiantaethol er mwyn diogelu a hywyddo lles plant by

  • 706 Want to read
  • ·
  • 90 Currently reading

Published by National Assembly for Wales = Cynulliad Cenedlaethol Cymru in Cardiff .
Written in English

Subjects:

  • Child welfare -- Wales.

Book details:

Edition Notes

Other titlesWorking together to safeguard children : a guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children.
StatementCynulliad Cenedlaethol Cymru = Working together to safeguard children : a guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children / The National Assembly for Wales.
ContributionsGreat Britain. National Assembly for Wales.
The Physical Object
Paginationvi, 121 , vi, 122p. ;
Number of Pages122
ID Numbers
Open LibraryOL18631895M
ISBN 10075042445

Download Gweithio gyda"n gilydd i ddiogelu plant

PDF EPUB FB2 MOBI RTF

Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl Cyfrol I – Cyflwyniad a Throsolwg. Canllawiau ar Ddiogelu. Cyhoeddwyd o dan adrannau a o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Plant ; Mae Pennod 2 yn cynnwys canllawiau statudol ar gyfer Byrddau Diogelu a. Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl Cyfrol 2 – Adolygiadau Ymarfer Plant Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) amddiffyn plant er mwyn gwella gwybodaeth ac ymarfer yn lleol a llywio blaenoriaethau’r Bwrdd yn y dyfodol o safbwynt archwilio a hyfforddi. Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl: Canllaw anstatudol ar rannu gwybodaeth er mwyn diogelu plant 4 Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data Mae’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data yn cyflwyno elfennau newydd i’r system diogelu data, gan ddisodli Deddf Diogelu Data Mae Diogelu Plant: Gweithio gyda'n Gilydd o dan Ddeddf Plant , yn disgrifio swyddogaethau a chyfrifoldebau asiantaethau ac ymarferwyr sy'n cydweithio trwy Fyrddau Lleol Diogelu Plant i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a'u hamddiffyn rhag niwed. Mae Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan , a gadarnhawyd gan holl Fyrddau Lleol Diogelu Plant Cymru, yn darparu manylion am y gweithdrefnau.

Canllawiau anstatudol i ymarferwyr. Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio’r canllawiau anstatudol hyn i atgoffa ymarferwyr sy’n gweithio ar draws asiantaethau o’u cyfrifoldebau i ddiogelu plant, ac i’w cefnogi i ymateb i bryderon ynghylch plant sy’n wynebu risg.   • Mae pob aelod o staff yn gweithio gyda’i gilydd ac yn cyfathrebu’n effeithlon, yn rhannu’r cyfrifoldeb dros ddiogelu’r plant yr ydym yn gweithio â hwy. Gweithio gydan Gilydd am Ddyfodol Disgleiriach [Cynllun Corfforaethol Cyngor Bro Morgannwg gan gynnwys gweithio gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc, o addysg i ddiogelu amgylcheddol, tai a materion tystysgrifau geni, i gynllunio a chynnal a chadw priffyrdd. 1 Gweithio gydan Gilydd am Ddyfodol Disgleiriach Cynllun Corfforaethol, Cyngor Bro Morgannwg Cynnwys: Cyflwyniad 2 Llunio’r Dyfodol drwy adeiladu ar ein Cyflawniadau 4 Cyngor Bro Morgannwg ac Ein Cyngor 10 Cyflawni Cymunedau Cryf gyda Dyfodol Disglair 18 Cyflawni Ein Hamcanion Lles 22 Cyflawni ein Hamcanion a Monitro Cynnydd 28 Atodiad 1 - Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

2 Gweithio Gydan Gilydd i Ddiogelu Pobl – Cyfrol 2 – Adolygiadau Ymarfer Plant (Llywodraeth Cymru ) 3 Ystyr awdurdod lleol neu bartner perthnasol yw person neu gorff y cyfeirir ato yn adran 28 o Ddeddf Plant neu gorff a gaiff ei grybwyll yn adran o Ddeddf Addysg Gweithio Gyda’n Gilydd 16 Mawrth – 25 Hydref. Eleni, mewn arddangosfa newydd, byddwn yn rhannu straeon am y perthnasau a flagurodd ac a dyfodd ar yr ystâd a fu mor bwysig i’r ymdrechion i greu a diogelu Llanerchaeron. Mae perthnasau o bob math wedi bod yn hollbwysig i orffennol Llanerchaeron. O wŷr a gwragedd i frodyr a chwiorydd, o. ynghlwm ag ef gymryd cyfrifoldeb ar y cyd i ddiogelu’r plant a’r bobl ifainc hynny. Cyhoeddir y protocol hwn dan Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd dan Ddeddf Plant ac mae’n seiliedig ar Ran 5 gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. Mae’n nodi’r Weithdrefn Amddiffyn Plant ffurfiol i’w defnyddio os oes. Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru Gyfan (GDPCG) Gweithio Gydan Gilydd i Ddiogelu Plant (Pennod 8) yn pennu fod angen ir plentyn gael ei weld fel rhan o Asesiad ychwynnol, sydd ddim yn bosibl os nad ywr plentyn wedii eni. yddai Asesiad yn Geni wedi bod yn ffordd well o asesur pethau penodol hynny a allent olygu fod baban heb ei eni/baban.